Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez PIOTRANS Piotr Misztal z siedzibą w Zalesiu Golczowskim (adres: 32-310 Zalesie Golczowskie ul. Górna 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48733998877) w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich ww. umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.
 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, oba dokumenty Najemca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze samochodu. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” lub osobę upoważnioną przez Najemcę zgodnie z pkt 3 Regulaminu, ww. wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez (zawsze spełniającą wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu) osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.
 4. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
 5. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem (pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody) a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 6. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przy zawarciu umowy najmu klient dokonuje wpłaty całości wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu. Płatność może zostać dokonana wyłącznie w formie bezgotówkowej. Rezerwacja (zawarcie umowy) oraz płatność za wynajem odbywa się poprzez stronę internetową smartcarrent.pl za pomocą karty kredytowej, debetowej lub przelew za pomocą systemu PayU.
  Kaucja za wynajem samochodu blokowana jest na karcie kredytowej lub debetowej i zwracana jest do 14 dni w zależności od operatora. Wszelkie dalsze należności za najem lub w związku z najmem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź , numer konta 03114020040000320274159265, w przypadku przelewów zagranicznych PL03114020040000320274159265
  BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK.
 9. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem samochodu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Zasady używania pojazdu

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
 2. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  1. a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  2. b) zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),
  3. c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  4. d) stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  5. e) utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
 3. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych koszty napraw lub holowania samochodu poza granicami RP. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP.
 4. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniu samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
  1. a) holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
  2. b) przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
  3. c) palenie tytoniu w samochodzie,
  4. d) dokonywania w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  5. e) przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w lit. „d” niniejszego punktu Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 1. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 2. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej jednej godziny powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu.
 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania ww. wypowiedzenia.

 

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie Wynajmującego. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
 2. Zwrot pojazdu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w siedzibie Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.
 4. Niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. Ponadto Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika pojazdu.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
 6. W wypadku braku zwrotu samochodu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem oraz w wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do Naprawienia wynikłej z tego powodu szkody.
 8. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami:
  1. a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,
  2. b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. c) kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
  4. d) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.
 9. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.
 10. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie zobowiązany do Naprawienia Szkody.
 11. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, Naprawienie Szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę Opłaty zgodnie z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednakże w przypadku najemców będących konsumentami, Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
 12. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu.
 13. Wszelkie reklamacje Najemca może składać także telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

 

Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z z Wynajmującym pod numerem telefonu +48733998877 . W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (tel. +48733998877) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się telefonicznie (+48733998877) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu.
 2. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody. Obowiązki Wynajmującego
 3. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 4. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami RP. Ponadto w przypadku gdy Najemca nie jest konsumentem udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu lub tablicy rejestracyjnej.

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność, uiszczając dodatkowa opłatę zgodnie z pkt "T" załącznika nr 1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
  1. a) umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,
  3. c) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 10 km/godz lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  4. d) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  5. e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu,
  6. f) kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
  7. g) kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
  8. h) kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
  9. i) włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
  10. j) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronie ubezpieczyciela Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego.
 2. Pokrycie szkody o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
 3. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.
 4. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
 5. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem Naprawienia Szkody (lit. „S” Cennika), rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie Szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

Zawarcie umowy przez formularz internetowy

 1. Rezerwacja (zawarcie umowy) oraz płatność za wynajem odbywa się przez
  stronę smartcarrent.pl za pomocą karty kredytowej, debetowej lub przelew za pomocą systemu PayU. Kaucja za wynajem samochodu blokowana jest na karcie kredytowej lub debetowej i zwracana jest do 14 dni w zależności od operatora.  
 2. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
  1. a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków najmu pojazdu poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
  2. b) złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
  3. c) dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu lub Opłaty Rezerwacyjnej.
 3. Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało mniej niż:
  1. a) 10 dni koszt anulowania rezerwacji wynosi 100% wartości wynajmu,
  2. b) między 29 a 10 dni przed terminem odbioru samochodu - 50% wartości
   wynajmu
  3. c) co najmniej 30 dni przed terminem odbioru samochodu – koszt anulowania rezerwacji wynosi 99 zł.

W przypadku zwrotu pojazdu we wcześniejszym terminie niż wynika to z umowy, wynajmującemu nie przysługuje zwrot środków za niewykorzystany okres.

 1. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać:
  1. a) ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,
  2. b) ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
  3. c) kartę płatniczą w celu dokonania stosownych płatności za najem,
  4. d) w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu - oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w lit.. „a” i „b” niniejszego punktu Regulaminu,
 2. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE OSOBOWE" wymogów przewidzianych w pkt. 2 lub pkt. 48 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 3. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu.
 4. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.
 5. Z chwilą odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu. Zapłata depozytu może nastąpić w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej Najemcy.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest PIOTRANS Piotr Misztal, 32-310 Zalesie Golczowskie ul.Górna 68  nr NIP: 637-207-04-31 , (dalej zwana Wynajmującym).
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.
 3. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem:
  1. a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, "numer prawa jazdy" - będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  2. b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, historia wizyt na stronie smartcarrent.pl , historia transakcji - będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
  3. c) nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numer NIP - będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
 4. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
  1. a) dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
  2. b) zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 lat od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 5. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Wynajmującego.
 6. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba uprawniona do kierowania pojazdem może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępnione podwykonawcom Wynajmującego w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharskolakierniczych.
 9. Dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępniane podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, zobowiązuję się zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty.

Załącznik nr 1

REGULAMINU - CENNIK ZDARZENIE OPŁATA

 1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 320 PLN
 2. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 300 PLN
 3. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 700 PLN
 4. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 200 PLN
 5. Brak kołpaka nieoryginalnego 60 PLN
 6. Brak kołpaka oryginalnego 120 PLN
 7. Brak panelu do radia 300 PLN
 8. Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) 200 PLN
 9. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200 PLN
 10. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata wg. cennika producenta + 35%
 11. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 2500 PLN
 12. Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN
 13. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 300 PLN
 14. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250 PLN
 15. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250 PLN
 16. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 500 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą
 17. Zwłoka w zwrocie samochodu trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
 18. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia koszt usługi lub części +35%
 19. Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy 2500 PLN
 20. Zniesienie udziału własnego w szkodzie - składka ubezpieczeniowa - 40 PLN / 60 PLN / 80 PLN / doba najmu (cena uzależniona od typu samochodu)
 21. Uzupełnienie brakującego paliwa cena brakującej ilości paliwa PB95 lub ON z chwili zwrotu pojazdu plus 50 PLN
 22. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -1.000 zł
 23. Zdjęcie blokady rozrusznika, po jej zastosowaniu, ze względu na okoliczności wskazane w umowie najmu lub regulaminie. 307,50 PLN

Wynajmujący                                                   zapoznanie się z Regulaminem oraz odbiór Regulaminu 

Kontakt

info@smartcarrent.pl

infolinia: +48 733 99 88 77

© SmartCarRent 2021.
Wdrożenie: Solmedia.pl